All Time Top Ten of Polemic for Nature

Климатична класификация на Алисов
Климатичната класификация на Алисов е система за класифициране на климата, която се основава на глобалното движение на въздушните маси. При нея Земята е разделена на климатични пояси, в които климатичните особености са еднакви или сходни за разлика от тези в други части на
Минало несвършено деятелно причастие
Минало несвършено деятелно причастие е причастие в българския език и представлява нововъведение, защото го е нямало в старобългарския език, а се е развило по-късно. То не съществува в никой друг славянски език и е една от отличителните характеристики на българския език
Местоимение
Местоимението е самостойна изменяема част на речта, която замества име
Вегетативен орган
Вегетативните органи на растенията са коренът, стъблата и листата. Те играят основна роля в поддържането на жизнеспособността на растението, докато другите органи — цветове, семена и плодове имат отношение към размножаването на растението. В случаите на безполово (вегетативно
Глагол
Глаголът е част на речта, която означава динамичен признак на лице или предмет като процес във времето
Охлюв
Охлюви се наричат повечето мекотели от представителите на клас Коремоноги, които имат спиралообразна и възобновима черупка
Вещество
Веществото е една от двете форми на съществуване на материята, която за разлика от полето се характеризира с маса в покой. Веществото се състои от елементарни частици — фермиони, сред които най-често срещаните са: електрони, протони и неутрони. Последните две образуват атомното
Пингвинови
Пингвинови (Spheniscidae) е семейство птици от традиционния разред Пингвиноподобни, а според Sibley-Alquist разредът е Щъркелоподобни. Това са нелетящи птици, обитаващи южното полукълбо. Те не живеят, противно на всеобщото разбиране, само в студен климат, като Антарктида. Три вида живеят в тропиците
Химична реакция
Химичната реакция е процес, който води дo химична трансформация на едни химични вещества в други вещества (сложни), най-често различни по състав и строеж от изходните. В нея участват градивните частици на веществата – атоми, молекули или йони. В хода на реакцията частиците (атоми
Замърсяване на въздуха
Замърсяването на въздуха е общ термин за състояние, при което във въздуха са внесени химически и биологични вещества, които не влизат в естествения му състав, или количеството на съставка, съдържаща се в естествения му състав е прекомерно високо. Думата „замърсяване“ отразява