2004 Top Ten of Polemic for Nature

Гръбначномозъчен канал
Гръбначномозъчен канал се нарича каналът, образуван от кухините на прешлените на гръбначния стълб, в който се намира гръбначният мозък
Химия
Химията е наука, която изучава състава, структурата и свойствата на веществата, както и превръщането на едни вещества в други в хода на различни химични реакции. Като природна наука химията изучава строежа на веществото, съставено от атоми, молекули и йони, и обяснява химичните процеси
Наречие
Наречието е самостойна, неизменяема част на речта, която най-често посочва признаците на глаголите, уточнява обстоятелствата, при които протича действието
Салицилова киселина
Салициловата киселина е представител на ароматните монохидроксикарбоксилни киселини. Според номенклатурата на IUPAC, тя е 2-хидроксибензоена
Фуксия
Фуксия (Fuchsia) е род растения от семейството на Върбовкови (Onagraceae), в което влизат повече от 100 вида дървета и храсти, разпространени в Централна и Южна Америка, Нова Зеландия и остров Таити
Квантова механика
Квантовата механика е фундаментална физична теория, раздел от теоретичната физика, описващ поведението на елементарните частици и физичните явления, съпоставими по големина с константата на Планк. В микросвета квантовата механика замества класическата механика на Нютон и теорията
Слънчева система
Слънчевата система е група астрономически обекти, включваща Слънцето и небесните тела, обикалящи около него – планети, планети-джуджета, спътници, астероиди, комети, междупланетен прах и газ. Всички те са образувани при разпадането на молекулярен облак преди около 4,6 милиарда
Именителен падеж
Именителният падеж или номинативът е падеж, който обичайно обозначава подлога на изречението. Най-често именителен падеж се използва и за речниковата форма на дадено име
Координирано универсално време
Координираното универсално време или UTC е часовото време, спрямо което се изчислява времето в различните часови зони. UTC е наследникът на Средното гринуичко време (GMT) и разговорно понякога е наричано така. Името координирано универсално време е прието, за да се избегне
Нефт
Нефтът представлява смес от газообразни, течни и твърди въглеводороди с различна плътност. Цветът му е от светложълт до черен. Пàрите на нефта са лесно запалими при смесване с въздух. Чрез сепариране и дестилиране нефтът може да бъде разделен на фракции: газообразни