2011 Top Ten of Conflict for Mathematics

Изречение
Изречението е граматически организирано свързване на думи, със собствено интонационно и смислово значение. Това е най-голямата граматична единица на езика и най-малката градивна единица на текста. Изречението е и основната структурна единица на текста
Трапец
Трапецът е равнинна геометрична фигура. Дефинира се като четириъгълник, в който поне една двойка срещуположни страни са успоредни
Квадрат
Квадратът представлява равнинна геометрична фигура, правилен четириъгълник. Има четири равни страни и четири равни ъгли
Паралелепипед
Паралелепипед е геометрично тяло с шест стени и дванадесет ръба, които са два по два успоредни, и осем върха. Той е частен случай на четиристенна призма с основа успоредник. Най-често се разглежда вариантът, при който всички стени сключват прав ъгъл с неуспоредните на тях – правоъгълен
Големи числа
Голямо число се нарича число, което е значително по-голямо от тези в ежедневна употреба. С големи числа обикновено работят математиката, астрономията, кристалографията и космологията
Уравнение
В математиката уравнението представлява два математически израза, свързани помежду си със знак за равенство. То може да съдържа една или повече променливи. Решаването на уравнението се състои в намирането на стойностите на променливите, за които равенството е изпълнено. Променливите
Електричество
Електричество е обобщаващо наименование за явленията, които са резултат от движението или натрупването на електрически заряди. Сред тях има лесно разпознаваеми явления, като светкавиците и статичното електричество, както и по-трудни за наблюдение, като електромагнитното поле
Дроб (математика)
Дроби са числа, които представят части от една цяла единица. Всяко рационално число може да се представи във вид на обикновена, на крайна периодична или на безкрайна периодична дроб. Безкрайните непериодични дроби представляват ирационалните числа
Пи
π е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Името на гръцката буква π се произнася „пи“. π е познато още като Лудолфово число и като Архимедова
Окръжност
Окръжността е геометрична затворена крива, образувана от множеството от точките в дадена равнина, намиращи се на определено разстояние от определена точка (център). Диаметър на окръжността (d) е отсечка, свързваща две точки от окръжността и преминаваща през центъра ѝ, като дължината