2019 Top Ten of Conflict for Mathematics

Математика
Математика е изучаването на области като количествата, пространствените структури, типовете пространство и извършването на изчисления. Сред математиците и философите съществуват най-разнообразни мнения по въпроса какво изучава математиката, от което произтичат различните
Софийска математическа гимназия
Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ е гимназия, профилирана в изучаването на математика и информатика с усилено изучаване на западен език. Освен гимназиално образование, СМГ обучава ученици и от 5. до 7. клас включително
Пи
π е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Името на гръцката буква π се произнася „пи“. π е познато още като Лудолфово число и като Архимедова
Формули за съкратено умножение
Формулите за съкратено умножение обобщават често срещаните случаи за умножение на многочлени. Голяма част от тях са като частен случай на Нютоновия бином. Изучават се в началната алгебра
Нула
0 е цяло число, следващо -1 и предхождащо 1. Общо погледнато, числото нула изразява „нищо“ или отсъствие на количество, а в математиката изразява празно множество. Цифрата нула е знак за празно място в позиционните бройни системи. Няма еднозначно мнение дали нулата е естествено число
Електромагнит
Електромагнитът е вид магнит, при който магнитното поле се получава вследствие на протичането на електрически ток. При спирането на тока магнитното поле престава да съществува
Година
Година е орбиталният период от време на Земята, движеща се около Слънцето. За наблюдател на Земята това съответства на периода, необходим на Слънцето, за да завърши 1 обиколка през зодиака по протежение на еклиптиката
Логика
Логиката е наука за формално-валидните умозаключения. Днес тя се изгражда най-често или като теория за логическата истина, или като теория за логическата импликация, за да се изследва кога една теза следва логически от дадени хипотези (предпоставки
Имена на числата
Честото използване на числа в речта е наложило измислянето на система за наименуването им, за да бъдат те по-лесни за изговаряне. Малките числа от 1 до 19 се използват най-често в ежедневието и затова имат собствени имена. Имената на по-големите числа се дават през три разреда
Естествено число
В математиката естествено число е цяло положително число