2015 Top Ten of Polemic for Mathematics

Ромб
Ромбът е равнинна (двуизмерна) геометрична фигура, която се дефинира като четириъгълник с четири равни страни. Алтернативна дефиниция е: успоредник с равни съседни страни
Трапец
Трапецът е равнинна геометрична фигура. Дефинира се като четириъгълник, в който поне една двойка срещуположни страни са успоредни
Призма
В геометрията, n-ъгълна призма е многостен, на който две от стените са еднакви многоъгълници с n страни, лежащи в успоредни равнини, а останалите му n стени са успоредници или правоъгълници. Тези успоредници се наричат околни стени на призмата. Многоъгълниците се наричат съответно
Промил
Промѝл означава една хилядна (1/1000) част, или 1/10 процента. Знакът за промил е ‰, който се пише непосредствено след числото. Промѝлите се използват, за да покажат каква част от цялото представлява нещо, например: „Солеността на водата е 11‰.“ Това означава, че 11 хилядни от масата на водата
Паралелепипед
Паралелепипед е геометрично тяло с шест стени и дванадесет ръба, които са два по два успоредни, и осем върха. Той е частен случай на четиристенна призма с основа успоредник. Най-често се разглежда вариантът, при който всички стени сключват прав ъгъл с неуспоредните на тях – правоъгълен
Квадратно уравнение
В математиката квадратно уравнение е уравнение от втора степен от
Четност
Всяко цяло число е или четно, или нечетно. Четността на числата се определя по следния начин: ако едно цяло число е кратно на числото 2, числото е четно; останалите цели числа са нечетни
Формули за съкратено умножение
Формулите за съкратено умножение обобщават често срещаните случаи за умножение на многочлени. Голяма част от тях са като частен случай на Нютоновия бином. Изучават се в началната алгебра
Цяло число
Целите числа са числова област Z, която се получава чрез разширяване на множеството на естествените числа с изискването операцията изваждане a−b да може да се извършва в него еднозначно за всяка наредена двойка естествени числа (а,b). Освен естествените числа Z съдържа и отрицателните
Ом (физика)
Единицата за електрично съпротивление в SI се нарича ом и се означава с главната гръцка буква омега (Ω). Тя носи името на немския физик Георг Ом, който е открил връзката между напрежението, тока и съпротивлението за всяка част от една електрична верига, наречена Закон на Ом. Този