2007 Top Ten of Polemic for Mathematics

Регресионен анализ
Регресионният анализ е направление в математическата статистика, в което се изучават и оценяват възможните функционални зависимости между две или повече случайни величини. Основни въпроси са дали съществува функционална зависимост между две зависими случайни величини и ако
Радиан
Радиан е единица за измерване на равнинен ъгъл. Международното му означение е rad. Един радиан представлява ъгълът, който се образува, когато наложим отсечка с дължина един радиус върху обиколката на окръжност и свържем двата ѝ края с центъра на окръжността чрез радиуси. Тъй като
Асимптотична точка
Асимптотична точка на крива е особена точка, около която кривата се „намотава“ спираловидно, с безброй много намотки, доближавайки се неограничено до нея, без да я достига
Парадокс на Ръсел
Парадоксът на Ръсел е парадокс от теорията на множествата, изиграл важна роля при нейното формиране. Парадоксът е открит около началото на 20 век от Ернст Цермело и обсъждан в кръга на Давид Хилберт в Гьотинген. В средата на 1901 г. Бертран Ръсел самостоятелно достига до същата идея
Перпендикуляр
В геометрията две прави се наричат перпендикулярни, ако едната образува с другата два равни съседни ъгъла. Аналогично би било да наречем едната перпендикуляр към другата. Точката, в която тази права пресича другата, се нарича пета на перпендикуляра. Следователно на Фигура 1
Най-малко общо кратно
В аритметиката и теорията на числата, най-малко общо кратно на две цели числа a и b е най-малкото положително цяло число, което може да се раздели както на a, така и на b. Тъй като делението на нула попада в неопределено множество, това определение има значение само тогава, когато a и b
Алгоритъм на Евклид
Алгоритъмът на Евклид е алгоритъм за намиране на най-големия общ делител (НОД) на две естествени числа. Той е един от първите публикувани алгоритми. Описан е в книгата на Евклид „Елементи“ около 300 г. пр.н.е
Билипшицова функция
Нека и са метрични пространства
Окръжност
Окръжността е геометрична затворена крива, образувана от множеството от точките в дадена равнина, намиращи се на определено разстояние от определена точка (център). Диаметър на окръжността (d) е отсечка, свързваща две точки от окръжността и преминаваща през центъра ѝ, като дължината
Връхни ъгли
Връхните ъгли са ъгли, които се образуват при пресичането на две прави. Те са срещуположни. Всеки два връхни ъгъла са равни