Самоподобие

В математиката, самоподобният обект точно или приблизително прилича на част от самия него. Много тела в реалния свят са статистически самоподобни – части от тях проявяват едни и същи статистически свойства в различни мащаби. Самоподобието е типично свойство на фракталите. Мащабностната инвариантност е точна форма на самоподобието, при която всякакво увеличение показват по-малка част от обекта, която е подобна на целия обект. Например, страната на кривата на Кох е едновременно симетрична и мащабно инвариантна. тя може да се увеличи трикратно и няма да промени формата си. Нетривиалното подобие, което се наблюдава у фракталите, се отличава с фината си структура или детайлност в произволно малки мащаби. Като контрапример, докато всяка част от една права линия може да прилича на цялата, допълнителни детайли не могат да се открият.
Звездообразуване
Звездообразуването е процес, чрез който плътни региони в молекулярните облаци претърпяват гравитационен колапс и образуват звезди
Плоча Наска
Плочата Наска е тектонска плоча в източната част на Тихия океан близо до Южна Америка и съставена от океанска кора. Кръстена е на региона Наска
Император на Япония
Императорът на Япония е държавният глава на Япония. Според конституцията на страната от 1947 г., той е „символът на държавата и единността на
Хоризонт на събитията
В общата теория на относителността, хоризонт на събитията е граница в пространство-времето, отвъд която събития не могат да влияят на външен
Цифрово изображение
Цифрово изображение е цифровото представяне на двуизмерно изображение. В зависимост от това дали резолюцията на изображението е
Затворено множество
Затворено множество е множество се нарича, ако неговата разлика е отворено множество. В топологично пространство, затворено множество
Rucervus schomburgki
Rucervus schomburgki е изчезнал вид бозайник от семейство Еленови (Cervidae
Батиметрия
Батиметрия е наука за релефа на подводните части на водните басейни. С други думи, батиметрията е подводният еквивалент на топографията
Приливна таблица
Приливната таблица се използва за предсказване на приливите и отливите, като показва височината на водното ниво през определено време на денонощието
Стоян Марко Българин
Стоян или Йоан Марко Българин е гръцки революционер и военен от български произход, герой от Гръцката война за независимост. Участва в операциите